Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Bà Phạm Thị Hồng Diệu

Họ tên: Bà Phạm Thị Hồng Diệu

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư sản xuất thương mại Bảo Lợi

Địa chỉ: 34 Nam Pháp 1, Ngô Quyền, HP

Điện thoại:

Email: quatangbaoloi@gmail.com

Website:

Bà Phạm Thị Hồng Diệu 34 Nam Pháp 1, Ngô Quyền, HP

Logo Thành viên

go top