Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Nguyễn Tuấn Sơn

Họ tên: Ông Nguyễn Tuấn Sơn

Chức vụ: PGĐ kinh doanh Miền Bắc

Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần thương mại Cơ khí Tân Thanh.

Địa chỉ: Hạ Đoạn 4, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

Điện thoại: 0313 260 226

Email: tuansonmrf1984@gmail.com

Website: tanthanhcontainer.com

Ông Nguyễn Tuấn Sơn Hạ Đoạn 4, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

Logo Thành viên

go top