Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Đinh Văn Vĩ

Họ tên: Ông Đinh Văn Vĩ

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân cơ khí đúc gang Thành Phương

Địa chỉ: Nghĩa Đồng, Thủy Nguyên, HP

Điện thoại: 031.3874.574

Email: thanhphuong.iron@gmail.com

Website: http://ducthanhphuong.vn/

Ông Đinh Văn Vĩ Nghĩa Đồng, Thủy Nguyên, HP

Logo Thành viên

go top