Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Bà Trần Kim Liên

Họ tên: Bà Trần Kim Liên

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty TNHH TM Hạnh Liên

Địa chỉ: 241 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại: 031 2212 725

Email: hanhlien241@gmail.com

Website:

Bà Trần Kim Liên 241 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng

Logo Thành viên

go top