Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Đoàn Trung Tuyến

Họ tên: Ông Đoàn Trung Tuyến

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Doanh nghiệp: Bưu điện TP.Hải Phòng

Địa chỉ: Số 5 Nguyễn Tri Phương, HP

Điện thoại:

Email: tuyendt.bdhp@vnpost.vn

Website: haiphongpost.vn

Ông Đoàn Trung Tuyến  Số 5 Nguyễn Tri Phương, HP

Logo Thành viên

go top